کتاب  
بازگشت   کتاب > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:6: 6 6
:78: 78 78
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:7: 7 7
:79: 79 79
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:68: 68 68
:76: 76 76
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:puke: Puke Puke
:thumbup: Thumbup Thumbup
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:rip: Rip Rip
:tv: Tv Tv
:cop: Cop Cop
:hi: Hi Hi
:sailor: Sailor Sailor
:wc: Wc Wc
:crying: Crying Crying
:hug: Hug Hug
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:dj: Dj Dj
:jester: Jester Jester
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:drag: Drag Drag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:em: Em Em
:no: No No
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:sorry: Sorry Sorry
:fireman: Fireman Fireman
:nyam: Nyam Nyam
:music: Music Music
:stressed: Stressed Stressed
:football: Football Football
:pimp: Pimp Pimp
:tastey: Tastey Tastey
:2guns: 2guns 2guns
:apploud: Apploud Apploud
:balloon: Balloon Balloon
:batman: Batman Batman
:blow: Blow Blow
:bye2: Bye2 Bye2
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:pokey: Pokey Pokey
:threat: Threat Threat
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:rap: Rap Rap
:tongue: Tongue Tongue
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
:rtfm: Rtfm Rtfm
:wallbash: Wallbash Wallbash
:cry: Cry Cry
:homestar: Homestar Homestar
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:diablo: Diablo Diablo
:idea: Idea Idea
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:king: King King
:smartass: Smartass Smartass
:duel: Duel Duel
:nene: Nene Nene
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:smurf: Smurf Smurf
:fight: Fight Fight
:notworthy: Notworthy Notworthy
:mad2: Mad2 Mad2
:starwars: Starwars Starwars
:flex: Flex Flex
:phone: Phone Phone
:sweat: Sweat Sweat
:alien: Alien Alien
:baby: Baby Baby
:banned: Banned Banned
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:boxing: Boxing Boxing
:think: Think Think
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:puppy: Puppy Puppy
:time: Time Time
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:rockon: Rockon Rockon
:vampire: Vampire Vampire
:crazy: Crazy Crazy
:hmm: Hmm Hmm
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:dance: Dance Dance
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:doctor: Doctor Doctor
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:sick: Sick Sick
:drool: Drool Drool
:lamo: Lamo Lamo
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:evil: Evil Evil
:nono: Nono Nono
:love: Love Love
:spam: Spam Spam
:fish: Fish Fish
:ok: Ok Ok
:stupid: Stupid Stupid
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:pizza: Pizza Pizza
:aggressive: Aggressive Aggressive
:argue: Argue Argue
:band: Band Band
:beer: Beer Beer
:book: Book Book
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:pray2: Pray2 Pray2
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:rifle: Rifle Rifle
:tooth: Tooth Tooth
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:saddam: Saddam Saddam
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:crybaby: Crybaby Crybaby
:horse: Horse Horse
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:dizzy: Dizzy Dizzy
:in_love: In Love In Love
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:down: Down Down
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:smile2: Smile2 Smile2
:eek: Eek Eek
:newyear: Newyear Newyear
:lol: Lol Lol
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:firefox: Firefox Firefox
:nuke: Nuke Nuke
:mobile: Mobile Mobile
:strange: Strange Strange
:flowers: Flowers Flowers
:photo2: Photo2 Photo2
:talk: Talk Talk
:1eye: 1eye 1eye
:angry: Angry Angry
:bag: Bag Bag
:bath: Bath Bath
:blind: Blind Blind
:bye: Bye Bye
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:play_ball: Play Ball Play Ball
:third: Third Third
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:ranting: Ranting Ranting
:tomato: Tomato Tomato
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:rotfl: Rotfl Rotfl
:walkman: Walkman Walkman
:crutch: Crutch Crutch
:holiday: Holiday Holiday
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:detective: Detective Detective
:icecream: Icecream Icecream
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:donatello: Donatello Donatello
:kid: Kid Kid
:sly: Sly Sly
:drunk: Drunk Drunk
:naughty: Naughty Naughty
:laught: Laught Laught
:smoke: Smoke Smoke
:excl: Excl Excl
:notme: Notme Notme
:mad: Mad Mad
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:fishing: Fishing Fishing
:osama: Osama Osama
:surrender: Surrender Surrender
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:artist: Artist Artist
:bann: Bann Bann
:biggrin: Biggrin Biggrin
:boxed: Boxed Boxed
:taz: Taz Taz
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:punk: Punk Punk
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:rlol: Rlol Rlol
:unsure: Unsure Unsure
:cowboy: Cowboy Cowboy
:hitler: Hitler Hitler
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hurray: Hurray Hurray
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:dntknw: Dntknw Dntknw
:jockey: Jockey Jockey
:shy: Shy Shy
:drive: Drive Drive
:lady: Lady Lady
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:euro: Euro Euro
:no2: No2 No2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:sos: Sos Sos
:first: First First
:offtopic: Offtopic Offtopic
:na: Na Na
:stretcher: Stretcher Stretcher
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:pirate: Pirate Pirate
:afro: Afro Afro
:arabia: Arabia Arabia
:ban: Ban Ban
:beee: Beee Beee
:blush: Blush Blush
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:pray: Pray Pray
:throb: Throb Throb
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:red_indian: Red Indian Red Indian
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:construction: Construction Construction
:happybday: Happybday Happybday
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:cry2: Cry2 Cry2
:hoover: Hoover Hoover
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:disgust: Disgust Disgust
:innocent: Innocent Innocent
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:dots: Dots Dots
:kiss: Kiss Kiss
:smile: Smile Smile
:eat: Eat Eat
:nerd: Nerd Nerd
:listen: Listen Listen
:sniper: Sniper Sniper
:finger: Finger Finger
:no_clue: No Clue No Clue
:man: Man Man
:stoned: Stoned Stoned
:flower: Flower Flower
:photo: Photo Photo
:swoon: Swoon Swoon
:angel: Angel Angel
:bad: Bad Bad
:bash: Bash Bash
:bleh: Bleh Bleh
:brow: Brow Brow
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:plane: Plane Plane
:thinking: Thinking Thinking
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:question: Question Question
:toilet: Toilet Toilet
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:victory: Victory Victory
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hockey: Hockey Hockey
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:death: Death Death
:hysterical: Hysterical Hysterical
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:doh: Doh Doh
:kicking: Kicking Kicking
:sleep: Sleep Sleep
:drooling: Drooling Drooling
:laugh: Laugh Laugh
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:nonono: Nonono Nonono
:love2: Love2 Love2
:specool: Specool Specool
:fishhit: Fishhit Fishhit
:oops: Oops Oops
:sun: Sun Sun
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:ah: Ah Ah
:arrow: Arrow Arrow
:bangin: Bangin Bangin
:beta: Beta Beta
:bored: Bored Bored
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)

War Dreams    Super Perfect Body    Scary Nature    Lovers School    Winner Trick    Hi Psychology    Lose Addiction    Survival Acts    The East Travel    Near Future Tech    How Cook Food    Wonderful Search    Discommend

Book Forever    Electronic 1    Science Doors    The Perfect Offers    Trip Roads    Travel Trip Time    Best Games Of    Shop Instrument    Allowedly


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است