کتاب  
آموزش نجوم

سایت نجوم ایران
بازگشت   کتاب > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:10: 10 10
:26: 26 26
:18: 18 18
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:8: 8 8
:16: 16 16
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:11: 11 11
:27: 27 27
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:25: 25 25
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:28: 28 28
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:7: 7 7
:23: 23 23
:15: 15 15
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:bangin: Bangin Bangin
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:arrow: Arrow Arrow
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:ah: Ah Ah
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:bored: Bored Bored
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:beta: Beta Beta
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:bash: Bash Bash
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:bad: Bad Bad
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:angel: Angel Angel
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:brow: Brow Brow
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:bleh: Bleh Bleh
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:ban: Ban Ban
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:arabia: Arabia Arabia
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:afro: Afro Afro
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:bye3: Bye3 Bye3
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:blush: Blush Blush
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:beee: Beee Beee
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:bann: Bann Bann
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:artist: Artist Artist
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:boxed: Boxed Boxed
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:biggrin: Biggrin Biggrin
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:bag: Bag Bag
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:angry: Angry Angry
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:1eye: 1eye 1eye
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:bye: Bye Bye
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:blind: Blind Blind
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:bath: Bath Bath
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:band: Band Band
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:argue: Argue Argue
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:aggressive: Aggressive Aggressive
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:book: Book Book
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:beer: Beer Beer
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:cowboy: Cowboy Cowboy
:banned: Banned Banned
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:baby: Baby Baby
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:alien: Alien Alien
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:boxing: Boxing Boxing
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:hitler: Hitler Hitler
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:balloon: Balloon Balloon
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:apploud: Apploud Apploud
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:2guns: 2guns 2guns
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:bye2: Bye2 Bye2
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:blow: Blow Blow
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:batman: Batman Batman
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:41y: 41 41
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:4h: 4 4
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:x7: 7 7
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:4u7: 47 47
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:1w9: 19 19
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2g6: 26 26
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:x5: 5 5
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10nh: 10 10
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:42m: 42 42
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:f3: 3 3
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:2x1: 21 21
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:z6: 6 6
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:5i5: 55 55
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:1mm4: 14 14
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است


Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs